Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panny Márie

Mesiac október je mesiacom, ktorý zvlášť ako iné mesiace je najbližšie farnosti Černová. Dôvodom sú viaceré udalosti odohrávajúce sa v dejinách tejto prímestskej časti Ružomberok. Ako prvý a dôležitý fenomén je fakt, že farnosť Černová pri stavbe kostola dostala titul Ružencovej Panny Márie. Je to úžasné rozhodnutie od kňaza a rodáka Andreja Hlinku zasvätiť tento kostol a farnosť Nebeskej Matke Panne Márii ako ružencovej. Je to jeho odkaz vtedajším a budúcim generáciám, že úcta k svätému ružencu má nezastupiteľný spôsob duchovného života v srdci každého veriaceho človeka. Je namieste v šírení tohto posolstva a tejto úcty v mesiaci október, aby mariánske pobožnosti viedol kňaz slávnostným spôsobom a to liturgickým slávením tejto pobožnosti.

Tu sa chcem poďakovať všetkým ružencovým spoločenstvám vo farnosti ktoré sa prišli modliť denne túto modlitbu s kňazom do Božieho chrámu. Poďakovanie patrí zvlášť pani Pincelovej, ktorá mi pripravila rozpis na mesiac október všetkých bratských ružencových spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti.

Ružencová Panna Mária, oroduj za nás.