Pohreby

Kresťanský pohreb je službou lásky, ktorú dané spoločenstvo preukazuje svojim mŕtvym. Má účasť na žiali pozostalých, zároveň si však uvedomuje posolstvo Veľkej noci. Veď zomierame v Kristovi, aby sme spolu s ním slávili zmŕtvychvstanie.

Pohreb sa vybavuje spravidla v súčinnosti s obcou, farnosťou a pohrebnou službou. Obec poskytuje priestory Domu smútku a hrobové miesto. Farnosť poskytuje priestory kostola a zabezpečuje pohrebný obrad.

Pohrebná služba uskutočňuje výkop hrobu, prevezenie telesných ostatkov a ich uloženie do hrobu v závere obradu (prípadne ich prevezenie na kremáciu), príp. aj iné služby. Hneď po potvrdení úmrtia pozostalí kontaktujú farnosť, ktorá úmrtie oznámi verejnosti vyzváňaním umieráčika a následným zvonením každý deň o 10:00 a 15:00 až do pohrebu.

Návšteva pozostalých u kňaza je nevyhnutná, nakoľko treba dohodnúť termín pohrebu a podať o zosnulom aspoň základné informácie. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.