Boh sa skutočne stal „Emanuelom“ „Bohom s nami“

Vďaka sv. Františkovi môžeme vnímať, že na Vianoce sa Boh skutočne stal „Emanuelom“ – „Bohom s nami“, od ktorého nás neoddeľuje nijaká prekážka a nijaká vzdialenosť.

Prajem Ti nech  Nebeský Otec udelí Tvojmu srdcu jednoduchosť, ktorá v Dieťati rozpozná Pána, práve tak ako sv. František v tej noci v Grecciu.

Františkov betlehem

Greccio je talianske mesto, v ktorom v roku 1223 sv. František z Assisi pripravil vôbec prvý betlehem vytvorený zo živých postav.

Od udalosti v Grecciu  tento rok 2023 uplynie presne 800 rokov.

Ide o františkánske pútnické miesto Greccio, 100 km severne od Ríma. Tu pápež František slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. V liste s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz) Svätý Otec nabáda k udržiavaniu tejto tradície a k jej oživeniu tam, kde sa vytratila.

V kaplnke imitujúcej betlehemskú jaskynku Pánovho narodenia Svätý Otec zotrval v tichej modlitbe, na oltári podpísal nový apoštolský list. Vo svätyni slávil aj bohoslužbu slova, pri ktorej sa prihovoril v krátkej homílii.

PÁPEŽ FRANTIŠEK NAVŠTÍVIL JASLIČKY V GRECCIU

Pápež František toto miesto navštívil v januári 2016 a v decembri 2019, kedy odovzdal Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. Nabáda k oživeniu tradície tam, kde sa vytratila. 

„Ak v živote nenachádzame nejakú vzácnu hviezdu, ktorá nás volá, aby sme urobili niečo viac, niečo dobré, aby sme sa vydali na cestu, aby sme urobili aj nejaké rozhodnutie, čosi také, vtedy nie je niečo v poriadku.“

(pápež František)

Svätý Otec navštívil františkánske pútnické miesto Greccio v diecéze Rieti celkom mimo svojho oficiálneho programu. Dôvodom jeho návštevy bola predovšetkým osobná modlitba. Greccio sa preslávilo tým, že v 13. storočí tu po prvýkrát v histórii sv. František z Assisi pripravil živý betlehem.

Na stretnutí pápež pripomenul hodnotu Božieho daru stvorenia a tiež slová sv. Františka, ktorými posielal svojich bratov k ľuďom: „Ohlasujte Evanjelium, a ak to bude potrebné, tak aj slovami“.

Pápež nás vyzval prosiť si od Boha potrebnú milosť:


„Musíme prosiť o milosť, aby sme objavili tú hviezdu, ktorú mi dnes Boh chce ukázať. Lebo táto hviezda ma povedie k Ježišovi. To je prvé znamenie. Druhým znamením je to, čo anjeli hovoria pastierom:

 ‚Toto vám bude znamením: Dieťatko narodené v jasličkách‛.

maličkosť: Boh sa znížil, zriekol sa seba samého, aby bol ako jeden z nás, aby kráčal pred nami. Maličkosť, čiže, dá sa povedať ‚božia pokora‛, ktorá stojí proti namyslenosti, sebestačnosti, pýche…

 A táto miernosť dieťaťa je tým druhým znamením. Vyznačuje sa môj život touto miernosťou, poníženosťou, ktorá neudrie do nosa, nie je vystatovačná? To sú tie dve znamenia, čo nám chýbajú v živote.

Objaviť hviezdu, ktorú má pre mňa Boh a ktorá ma povedie ďalej. Mudrci boli múdri, pretože sa hviezdou nechali viesť.“     

Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“

(Lk 2, 15)

Takto sa spolu zhovárajú pastieri po tom, čo im anjeli priniesli zvesť. Z týchto jednoduchých slov sa vynára krásne poučenie. Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo všetkých: dar spásy. Práve ponížení a chudobní vítajú udalosť vtelenia. Pastieri odpovedajú Bohu, ktorý prichádza, aby sa s nami stretol v Dieťati Ježišovi – tak, že mu idú v ústrety s láskou, vďačnosťou a úctou. Vďaka Ježišovi toto stretnutie medzi Bohom a jeho deťmi dáva zrod nášmu náboženstvu, a jemu vďačíme za jeho jedinečnú krásu, tak nádherne zrejmú v betlehemských jasliach.

Nádherný obraz vianočných jaslí, tak vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o Vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo stránok Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.       Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ich na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach.

       Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, kde sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.”              

Pápež František