Blížiace sa obdobie Všetkých svätých a „dušičiek“

     Začínajúci mesiac november je úzko spojený s dňami, kedy si s hlbokou úctou spomíname na svätých, ktorí svojím spôsobom života mali čo povedať všetkým generáciám a to minulým i budúcim. Ich život je ako správne a duchovné značenie cesty vedúcej do večnosti. Tak isto pozornosť patrí aj tým, ktorých sme mali radi a ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Iste navštívime tých, ktorých ešte stále nosíme vo svojom srdci. Možné a potenciálne stretnutie s nimi sa môže uskutočniť raz v nebi. Oni teraz potrebujú naše modlitby aby raz mohli byť oslávení v nebi. A keď budú oslávení v nebi na základe našich modlitieb, iste nezabudnú na nás, ktorí sa za nich modlime tu na zemi. Tento čas ktorý bude rezervovaný počas dušičkového obdobia osem dní je rezervovaný pre naše návštevy cintorínov, kostolov a spovedníc. O spôsobe ako sa treba dobre  pripraviť na získanie plnomocných odpustkov za duše v očistci a o tomto posvätnom čase budeme bližšie informovaný v nedeľných oznamoch 30.10. Ja som si dovolil navštíviť za našu farnosť kapitulský cintorín kde ležia a odpočívajú naši otcovia biskupi, ktorí pôsobili v našej a pre našu diecézu a ktorých si už dobrotivý Pán povolal k sebe. Mons. Prof. ThDr. František Tondra. a Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. boli naši biskupi, ktorí mali čo povedať nielen našej diecéze. Odpočinutie večné daj im Pane a večné svetlo nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Česť ich pamiatke.