(+421) 044/430 00 17
verianrusnak@gmail.com

Pohreby

Kresťanský pohreb je službou lásky, ktorú dané spoločenstvo preukazuje svojim mŕtvym. Má účasť na žiali pozostalých, zároveň si však uvedomuje posolstvo Veľkej noci. Veď zomierame v Kristovi, aby sme spolu s ním slávili zmŕtvychvstanie. Pohreb sa vybavuje spravidla v súčinnosti s obcou, farnosťou a…

Viac info

Sviatosť pomazania chorých

Čo je sviatosť pomazania chorých? Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho…

Viac info

Sviatosť manželstva

Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva v našej farnosti? Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu (kán.1115 CIC). Ak sú vážne a opodstatnené dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo…

Viac info

Sviatosť birmovania

Čo je sviatosť birmovania? Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.Zdokonaľuje v nás krstnú milosť a dáva nám Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás…

Viac info